کمک غیر نقدی

برای انجام کمک های غیرنقدی به دانش آموزان و دانشجویان مستعد، لطفاً از طریق تماس با روابط عمومی مؤسسه، هماهنگی لازم صورت پذیرد.

ارسال یک پیام