کمک نقدی

با حمایت خود سبب شکوفایی استعدادهای فرزندان سرزمین مان شویم.

مؤسسه خیریه یار مهربان بندپی خود را متعهد می داند کمکهای مردمی را به صورت بهینه و در راستای حمایت از دانش آموزان و دانشجویان مستعد به کار گیرد.

شماره حساب موسسه نزد بانک ملی شعبه میدان کشوری بابل:

۰۱۱۱۰۲۲۰۸۵۰۰۳

شماره کارت:

۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۸۹۱۳۶۴

شماره شبا:

IR580170000000111022085003

ارسال یک پیام