برخی یاوران عمده “یار مهربان”

برخی یاوران عمده “یار مهربان”(به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی):
آقای عباس اکبری
آقای علی ایران نژاد
دکتر محمد بخشی کشتلی
خانم فاطمه بیاتی
خانم اکرم پاشای امیری
آقای نعمت پاشای امیری
آقای میثم پورکیا
آقای علی تقی زاده پاشا
آقای بهمن جانبرارپور گنجی
آقای قاسم حسینخانزاده فیروزجاه
آقای سیدصالح حسینی
آقای ناصر داغمه چی
دکتر غلامرضا رفیعی
خانم فریما شجاعی
آقای حاج علی اکبر شهیری
آقای قربان عابدی فیروزجایی
آقای عیسی علیجانپور آقاملکی
دکتر احمد فاطمی
دکتر امید قربانی گتابی
آقای حمزه قلی¬نژاد
آقای محسن معافی
آقای قربانعلی ولی زاده بورا
خانم سیده هاجر مظهری
خانم صدیقه ملت دوست
آقای سیدصادق موسوی
خانم حنیفه ولی¬نیاء پاشا
آقای مهران ولی¬نیاء پاشا
دکتر محمدباقر یوسف نیا پاشا
دکتر یوسف¬رضا یوسف¬نیا¬ پاشا

ارسال یک پیام